اکبر آفرینش خاکی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت معلم تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت معلم تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشيرئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(تنظیم نشده)تمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

مدیریت منابع انسانی

روش تحقیق

آمار

دروس تخصصی مدیرت ورزشی

مدیر فرهنگی دانشکده به مدت 2 سال

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دکتری

 

 

رئیس دانشکده تربیت بدنی هز سال 1394

مدیر فرهنگی دانشکده تربیت بدنی به مدت دو سال

مدیر گروه کارشناسی رشته مدیریت ورزشی

مدیر گروه جامعه شناسی ورزشی -1395

مدیر گروه دانشجویان مقطع دکتری رشته های مدیریت ورزشی و جامعه شناسی ورزشی

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه مجله مدیریت و رفتار سازمانی  در ورزش دانشگاه آزاد تهران جنوب