مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱The relationship cultural intelligence between spirit uality in athletic students in TehranZohre Goodarzi , Akbar Afarinesh khakiResearch in Sport Management and Psychology2016
۲The relationship between social capital and quality of life in Tehran's physical education women teachersShohreh Ayough, Akbar Afarinesh khakiResearch in Sport Management and Psychology2016
۳The relation between spirituality and happiness athlete university students in the city of QomSomayeh Askari Tanha, Dr. Akbar Afarinesh KhakiResearch in Sport Management and Psychology2016
۴Investigate the effective factors in women participation in morning sports in 22- Districts of Tehran CityMarzieh Talebi, Akbar Afarinesh khaki, Sara KeshkerResearch in Sport Management and Psychology2015
۵The Relationship between Information Technology with Learning Organization in Ardebil Province Sport and Youth OfficesElnaz Hamidi Pilevar, Akbar Afarinesh Khaki, Reza NikbakhshAdvances in Environmental Biology2013
۶ترجمه و روانسنجی «مقیاس تعارض کار- خانواده» در کارکنان ورزشیعاطفه فتحی، رضا نیک بخش*، اکبر آفرینش خاکی، فریده شریفی فرمدیریت ارتقای سلامت، سال نهم شماره ۵ (پیاپی ۴۵، مهر و آبان ۱۳۹۹)،1399
۷بررسی عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در کارکنان سازمان های ورزشیعاطفه فتحی ، رضا نیک بخش* ، اکبر آفرینش خاکی ، فریده شریفی فرنشریه مدیریت ارتقای سلامت سال نهم شماره ۱ (پیاپی ۴۱، بهمن و اسفند ۱۳۹۸)1399
۸شناسایی و اولویت‌بندی عامل‌های تحلیل جامعه‌شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان‌هارحمانی، ایرج؛ آفرینش خاکی، اکبر؛ قدیمی، بهرام؛ باصری، علیه: مطالعات علوم اجتماعی ایران » زمستان 1398، سال شانزدهم - شماره 63 علمی-پژوهشی1398
۹تدوین مناظر و نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با رویکرد کارت امتیازی متوازن ودیمتلعلیرضا صفر علیزاده؛ رضا نیک بخش؛ اکبر آفرینش خاکیپژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی1398
۱۰طراحی و تدوین نظام نامه اخلاقی تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانمهرعلی باران چشمه*، دکتراکبر آفرینش خاکیفصلنامه آموزش در علوم انتظامی، سال سوم شماره ۲ (پیاپی ۹، تابستان ۱۳۹۴)، ص ۱۸۹1394
۱۱مقایسه گذران اوقات فراغت ممتازین کنکور و راه نیافتگان به دانشگاه با تأکید بر فعالیت جسمانیروان بخش، فرشته؛ اسمعیلی، محمد رضا؛ آفرینش خاکی، اکبر؛مجله: مدیریت ورزشی » تابستان 1392 - شماره 17 علمی-پژوهشی/ISC ‏(20 صفحه - از 75 تا 94)1392
۱۲ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانانمهرزاد حمیدی ، اکبر آفرینش خاکی ، رضا نقی پور اصل*فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان1392
۱۳معرفی و روان سنجی سیاهه نگرش کودکان به فعالیت بدنیواعظ موسوی، سید محمد کاظم؛ نصری، صادق؛ آفرینش خاکی، اکبر؛المپیک1386
۱۴مقایسه دیدگاه های اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکار و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانیآفرینش خاکی، اکبر؛ مظفری، سید امیر احمد؛ تندنویس، فریدون؛پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی1384
۱۵مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانیآفرینش خاکی اکبر,تندنویس فریدون,مظفری سیدامیراحمددو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش, تابستان 1384, دوره 3, شماره 5 9 مقاله1384
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.