نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۴۶ مورد.
حسن

حسن آب نیکی

دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی
حسن آب نیکی
استادیار دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-abniki/fa

نسرین

نسرین آخوندی

دکترای تخصصی
ریاضی
نسرین آخوندی
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-akhondi/fa

ناصر

ناصر آزاد

دکترای تخصصی
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
ناصر آزاد
استادیار دکترای تخصصی
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-azad/fa

مهران

مهران آزادی

دکترای تخصصی
روانشناسی و مشاوره
مهران آزادی
استادیار دکترای تخصصی
روانشناسی و مشاوره
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-azadi/fa

داود

داود آقابیگ

دکترای تخصصی
ریاضی
داود آقابیگ
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/d-aghabeig/fa

رضا

رضا آقاموسی

دكتری حرفه ای
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
رضا آقاموسی
استادیار دكتری حرفه ای
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-aghamousa/fa

مهدی

مهدی آقانجفی

کارشناسی ارشد
حسابداری
مهدی آقانجفی
مربی کارشناسی ارشد
حسابداری
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-aghanajafi/fa

حسین

حسین آقایی نیا

دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی
حسین آقایی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-aghaye/fa

علی

علی ابجدی

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
علی ابجدی
مربی کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-abjadi/fa

علیرضا

علیرضا ابراهیم پور

دکترای تخصصی
برنامه ریزی امور فرهنگی
علیرضا ابراهیم پور
استادیار دکترای تخصصی
برنامه ریزی امور فرهنگی
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-ebrahimpour/fa

مسعود

مسعود ابراهیمی

دکترای تخصصی
مکانیک
مسعود ابراهیمی
مربی دکترای تخصصی
مکانیک
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-ebrahimi/fa

حسین

حسین ابراهیمی

دکترای تخصصی
عمران آب
حسین ابراهیمی
دانشیار دکترای تخصصی
عمران آب
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-ebrahimi/fa

مهدی

مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی
مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی
مربی کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-ebrahimihosseinalikhani/fa

سیدامیر

سیدامیر ابریشمی فر

دکترای تخصصی
معدن
سیدامیر ابریشمی فر
استادیار دکترای تخصصی
معدن
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-abrishami/fa

حسن

حسن ابوطالبی

دکترای تخصصی
الهیات و معارف اسلامی
حسن ابوطالبی
مربی دکترای تخصصی
الهیات و معارف اسلامی
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-aboutalebi/fa

احمد

احمد ابومحبوب

دکترای تخصصی
زبان و ادبیات فارسی
احمد ابومحبوب
استادیار دکترای تخصصی
زبان و ادبیات فارسی
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-aboumahboub/fa

مرتضی

مرتضی احسانی

دکترای تخصصی
مهندسی شیمی
مرتضی احسانی
استاد دکترای تخصصی
مهندسی شیمی
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-ehsani/fa

مولود

مولود احمد

کارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداری
مولود احمد
مربی کارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداری
-

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-ahmad/fa