نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۳۹ مورد.
حسن

حسن آب نیکی

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی
حسن آب نیکی
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-abniki/fa

نسرین

نسرین آخوندی

استادیار
فنی و مهندسی
نسرین آخوندی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-akhondi/fa

Google Scholar
ناصر

ناصر آزاد

استادیار
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
ناصر آزاد
استادیار -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-azad/fa

مهران

مهران آزادی

استادیار
روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی و مشاوره
مهران آزادی
استادیار -
- روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی و مشاوره

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-azadi/fa

رضا

رضا آقاموسی

استادیار
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
رضا آقاموسی
استادیار -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-aghamousa/fa

ایمان

ایمان آهنیان

مربی
فنی و مهندسی - برق
ایمان آهنیان
مربی -
- فنی و مهندسی - برق

http://newfaculty.azad.ac.ir/i-ahanian/fa

علی

علی ابجدی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
علی ابجدی
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-abjadi/fa

Google Scholar
علیرضا

علیرضا ابراهیم پور

استادیار
مدیریت - برنامه ریزی امور فرهنگی
علیرضا ابراهیم پور
استادیار -
- مدیریت - برنامه ریزی امور فرهنگی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-ebrahimpour/fa

مهدی

مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی
استادیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-ebrahimihosseinalikhani/fa

حسن

حسن ابوطالبی

مربی
حقوق و علوم سیاسی - الهیات و معارف اسلامی
حسن ابوطالبی
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - الهیات و معارف اسلامی

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-aboutalebi/fa

مرتضی

مرتضی احسانی

استاد
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
مرتضی احسانی
استاد -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-ehsani/fa

امینه

امینه احمدی

دانشیار
روانشناسی و علوم تربیتی - مدیریت آموزشی
امینه احمدی
دانشیار -
- روانشناسی و علوم تربیتی - مدیریت آموزشی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-ahmadi/fa

سیدحمید

سیدحمید احمدی

دانشیار
علوم پایه - شیمی
سیدحمید احمدی
دانشیار -
- علوم پایه - شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/sh-ahmadi/fa