نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۹۷ مورد.
حسن

حسن خداوردی

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی
حسن خداوردی
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-khodaverdi/fa

سیدمهدی

سیدمهدی خرسندی جو

استادیار
تحصیلات تکمیلی - کامپیوتر
سیدمهدی خرسندی جو
استادیار -
- تحصیلات تکمیلی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-khorsandi/fa

سعید

سعید خضرلو

استادیار
علوم پایه - ریاضی
سعید خضرلو
استادیار -
- علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-khezrlou/fa

Google Scholar
محمد

محمد خضری

استادیار
اقتصاد و حسابداری - اقتصاد
محمد خضری
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - اقتصاد

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-khezri/fa

سید محسن

سید محسن خلیل پورسیدی

استادیار
علوم پایه - شیمی
سید محسن خلیل پورسیدی
استادیار -
- علوم پایه - شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-khalil/fa

علی اکبر

علی اکبر خمیجانی فراهانی

دانشیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی
علی اکبر خمیجانی فراهانی
دانشیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-khomeyjani/fa

منصور

منصور خواجوندخزاعی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی نقشه برداری
منصور خواجوندخزاعی
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی نقشه برداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-khajevand/fa

رامین

رامین خواجوی

استاد
فنی و مهندسی
احمدرضا

احمدرضا خورشیدوند

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک
احمدرضا خورشیدوند
استادیار -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-khorshidvand/fa

احمد

احمد خوش گرد

استادیار
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی انرژی
احمد خوش گرد
استادیار -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی انرژی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-khoshgard/fa

مهتاب

مهتاب خیاط فراهانی

مربی
اقتصاد و حسابداری - اقثصاد
مهتاب خیاط فراهانی
مربی -
- اقتصاد و حسابداری - اقثصاد

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-khayat/fa

رویا

رویا دارابی

دانشیار
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
رویا دارابی
دانشیار -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-darabi/fa

زهرا

زهرا داور

مربی
حقوق و علوم سیاسی - حقوق
زهرا داور
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق

http://newfaculty.azad.ac.ir/z-davar/fa