نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۳۴ مورد.
کوروش

کوروش امیراصلانی تبریز

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
نسرین

نسرین امیری

استادیار
فنی و مهندسی - برق
نسرین امیری
استادیار فوق دكتری
- فنی و مهندسی - برق

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-amiri/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا امیری شاهمیرانی

مربی
فنی و مهندسی - عمران
سیدرضا

سیدرضا امین

مربی
مهندسی صنایع - صنایع
سیدرضا امین
مربی -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-amin/fa

امیرشاهرخ

امیرشاهرخ امینی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی نقشه برداری
امیرشاهرخ امینی
استادیار دکترای تخصصی
۸۸۸۱۱۷۲۷ فنی و مهندسی - مهندسی نقشه برداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-amini/fa

معصومه امینی خو

روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی
معصومه امینی خو
- -
- روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-aminikho/fa

مسعود

مسعود انصاری نو

مربی
علوم پایه - فیزیک
مسعود انصاری نو
مربی دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-ansarino/fa

محمدحسن

محمدحسن ایکانی

استاد
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
محمدحسن ایکانی
استاد -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-eikani/fa

علی

علی باغانی

استادیار
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
علی باغانی
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-baghani/fa

نسیبه

نسیبه باقرپور

مربی
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی
نسیبه باقرپور
مربی دکتری
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-bagherpour/fa

علی اکبر

علی اکبر باقرزاده

مربی
روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی
علی اکبر باقرزاده
مربی -
- روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/ak-bagherzadeh/fa

احد

احد باقرزاده

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
احد باقرزاده
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-bagherzadeh/fa

مرضیه

مرضیه باقرکاظمی

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی
مرضیه باقرکاظمی
استادیار -
۰۲۱۷۷۹۶۵۵۳۱ ادبیات فارسی و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-bagher/fa

محمد

محمد بامنی مقدم

استاد
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
محمد بامنی مقدم
استاد -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-bamani/fa