نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۸۵ مورد.
نسیبه

نسیبه باقرپور

مربی
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی
نسیبه باقرپور
مربی -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-bagherpour/fa

علی اکبر

علی اکبر باقرزاده

مربی
روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی
علی اکبر باقرزاده
مربی -
- روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/ak-bagherzadeh/fa

احد

احد باقرزاده

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
احد باقرزاده
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-bagherzadeh/fa

مرضیه

مرضیه باقرکاظمی

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی
مرضیه باقرکاظمی
استادیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-bagher/fa

محمد

محمد بامنی مقدم

استاد
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
محمد بامنی مقدم
استاد -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-bamani/fa

غلامرضا

غلامرضا بخشنده

استاد
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
غلامرضا بخشنده
استاد -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/g-bakhshandeh/fa

حسین

حسین بدیعی

مربی
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
حسین بدیعی
مربی -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-badiee/fa

علی

علی برومندنیا

استادیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
علی برومندنیا
استادیار -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-broumandnia/fa

Google Scholar
عبدالعلی

عبدالعلی بنائی فر

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی
عبدالعلی بنائی فر
استادیار -
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-banaieefar/fa

حمید

حمید بهاری

مربی
روانشناسی و علوم تربیتی - علوم تربیتی- برنامه ریزی
حمید بهاری
مربی -
- روانشناسی و علوم تربیتی - علوم تربیتی- برنامه ریزی

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-bahari/fa

ضیاء الدین

ضیاء الدین بهشتی فرد

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
ضیاء الدین بهشتی فرد
مربی -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/z-beheshti/fa

سیامک

سیامک بوداقپور

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
سیامک بوداقپور
استادیار -
- فنی و مهندسی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-boudaghpor/fa