نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۳۴ مورد.
حسین

حسین بدیعی

مربی
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
حسین بدیعی
مربی دکترای تخصصی
۰۲۱۴۷۳۵۳۶۱۶ اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-badiee/fa

حمیده برغمدی

فنی و مهندسی
علی

علی برومندنیا

استادیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
علی برومندنیا
استادیار -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-broumandnia/fa

Google Scholar
عبدالعلی

عبدالعلی بنائی فر

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی
عبدالعلی بنائی فر
استادیار -
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-banaieefar/fa

حمید

حمید بهاری

مربی
روانشناسی و علوم تربیتی - علوم تربیتی- برنامه ریزی
حمید بهاری
مربی -
- روانشناسی و علوم تربیتی - علوم تربیتی- برنامه ریزی

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-bahari/fa

سرور

سرور بهبهانی

فنی و مهندسی
سرور بهبهانی
- دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-behbahani/fa

Google Scholar
ضیاء الدین

ضیاء الدین بهشتی فرد

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
ضیاء الدین بهشتی فرد
مربی دکتری
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/z-beheshti/fa

مسعود

مسعود بیات

مربی
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
مسعود بیات
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-bayat/fa

علی

علی پالیزبان

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
علی پالیزبان
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-palizban/fa

علیرضا

علیرضا پریزاده

مربی
مهندسی صنایع - صنایع
علیرضا پریزاده
مربی -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-parizadeh/fa

منوچهر

منوچهر پناه

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
منوچهر پناه
مربی -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-panah/fa

Google Scholar
حسن

حسن پهلوانزاده

استاد
مهندسی شیمی و پلیمر -
حسن پهلوانزاده
استاد -
- مهندسی شیمی و پلیمر -

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-pahlevan/fa