نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۳۴ مورد.
محمدرضا

محمدرضا پیرستانی

استادیار
تحصیلات تکمیلی - عمران
محمدرضا پیرستانی
استادیار -
- تحصیلات تکمیلی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-pirestani/fa

سارا پیری

فنی و مهندسی - شهرسازی
سارا پیری
- دکتری
- فنی و مهندسی - شهرسازی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-piri/fa

فرهاد

فرهاد تربتی مقدم

استادیار
اقتصاد و حسابداری - اقتصاد
فرهاد تربتی مقدم
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - اقتصاد

http://newfaculty.azad.ac.ir/fa-torbati/fa

لیلا

لیلا ترکیان

دانشیار
لیلا ترکیان
دانشیار دکترای تخصصی
- -

http://newfaculty.azad.ac.ir/l-torkiyan/fa

محمدتقی

محمدتقی تقوی فرد

دانشیار
مدیریت - مدیریت صنعتی
محمدتقی تقوی فرد
دانشیار -
- مدیریت - مدیریت صنعتی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-takhavifard/fa

رضا

رضا توکلی مقدم

استاد
مهندسی صنایع - صنایع
رضا توکلی مقدم
استاد -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-tavakoli/fa

Google Scholar
منصوره

منصوره ثابت زاده

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
منصوره ثابت زاده
استادیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-sabetzadeh/fa

محمدرضا

محمدرضا ثروهش

استادیار
علوم پایه - ریاضی
محمدرضا ثروهش
استادیار -
- علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-sorouhesh/fa