نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۴۹۷ مورد.
فرهاد

فرهاد تربتی مقدم

استادیار
اقتصاد و حسابداری - اقتصاد
فرهاد تربتی مقدم
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - اقتصاد

http://newfaculty.azad.ac.ir/fa-torbati/fa

محمدتقی

محمدتقی تقوی فرد

دانشیار
مدیریت - مدیریت صنعتی
محمدتقی تقوی فرد
دانشیار -
- مدیریت - مدیریت صنعتی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-takhavifard/fa

رضا

رضا توکلی مقدم

استاد
مهندسی صنایع - صنایع
رضا توکلی مقدم
استاد -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-tavakoli/fa

Google Scholar
منصوره

منصوره ثابت زاده

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
منصوره ثابت زاده
استادیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-sabetzadeh/fa

محمدرضا

محمدرضا ثروهش

استادیار
علوم پایه - ریاضی
محمدرضا ثروهش
استادیار -
- علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-sorouhesh/fa

محمدجواد

محمدجواد ثقفی

استاد
هنر و معماری - معماری
محمدجواد ثقفی
استاد -
- هنر و معماری - معماری

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-saghafi/fa

نرگس

نرگس جابری نسب

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
نرگس جابری نسب
استادیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-jaberi/fa

Google Scholar
محسن

محسن جباری

دانشیار
فنی و مهندسی - مکانیک
محسن جباری
دانشیار -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-jabbari/fa

Google Scholar
نیما

نیما جعفرزاده

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
نیما جعفرزاده
مربی -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-jafarzadeh/fa