نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۴۹۷ مورد.
فرزاد

فرزاد جعفرکاظمی

دانشیار
فنی و مهندسی - مکانیک
فرزاد جعفرکاظمی
دانشیار -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-jafarkazemi/fa

Google Scholar
سیده محبوبه

سیده محبوبه جعفری

استادیار
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
سیده محبوبه جعفری
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-jafari/fa

حمیده

حمیده جعفری

مربی
هنر و معماری - هنر
حمیده جعفری
مربی -
- هنر و معماری - هنر

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-jafari/fa

سیدحسن

سیدحسن جعفری امان آبادی

استاد
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
سیدحسن جعفری امان آبادی
استاد -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-jafariamanabadi/fa

مهران

مهران جوادپور

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
مهران جوادپور
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-javadpour/fa

مهرداد

مهرداد جوادی

دانشیار
تحصیلات تکمیلی - مکانیک
مهرداد جوادی
دانشیار دکترای تخصصی
- تحصیلات تکمیلی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-javadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
عبداله

عبداله چاره جولنگرودی

مربی
حقوق و علوم سیاسی - الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)
عبداله چاره جولنگرودی
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-charejou/fa

محمدحسن

محمدحسن چراغعلی

استادیار
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
محمدحسن چراغعلی
استادیار -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-cheraghali/fa

شهرام چهارمحالی

اقتصاد و حسابداری - حسابداری
شهرام چهارمحالی
- -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/sh-chaharmahali/fa

فرنوش

فرنوش حاجتی

مربی
علوم پایه - ریاضی
فرنوش حاجتی
مربی -
- علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-hajati/fa