نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۳۴ مورد.
مهرداد

مهرداد جوادی

دانشیار
تحصیلات تکمیلی - مکانیک
مهرداد جوادی
دانشیار دکترای تخصصی
- تحصیلات تکمیلی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-javadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
عبداله

عبداله چاره جولنگرودی

مربی
حقوق و علوم سیاسی - الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)
عبداله چاره جولنگرودی
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-charejou/fa

محمدحسن

محمدحسن چراغعلی

استادیار
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
محمدحسن چراغعلی
استادیار -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-cheraghali/fa

شهرام چهارمحالی

اقتصاد و حسابداری - حسابداری
شهرام چهارمحالی
- -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/sh-chaharmahali/fa

محمدحسن حائری

فنی و مهندسی - مهندسی عمران
محمدحسن حائری
- -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/mh-haeri/fa

فرنوش

فرنوش حاجتی

مربی
علوم پایه - ریاضی
فرنوش حاجتی
مربی -
- علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-hajati/fa

مریم

مریم حاجی رحیمی

استادیار
علوم پایه - فیزیک
مریم حاجی رحیمی
استادیار دکتری
- علوم پایه - فیزیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hajirahimi/fa

مهدی

مهدی حاجی رضائی

استادیار
مهندسی صنایع - صنایع
مهدی حاجی رضائی
استادیار -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hajirezaie/fa

پیمان

پیمان حاجی زاده عنبران

مدیریت - مدیرت صنعتی
اشکان

اشکان حافظ الکتب

دانشیار
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
اشکان حافظ الکتب
دانشیار -
- مهندسی صنایع - مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-hafezol/fa

Google Scholar
مرتضی

مرتضی حبیبی

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
مرتضی حبیبی
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-habibi/fa

محمدعلی

محمدعلی حجازی

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
محمدعلی حجازی
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hejazi/fa