نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
مهدی

مهدی حاجی رضائی

استادیار
مهندسی صنایع - صنایع
مهدی حاجی رضائی
استادیار -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hajirezaie/fa

پیمان

پیمان حاجی زاده عنبران

مدیریت - مدیرت صنعتی
اشکان

اشکان حافظ الکتب

دانشیار
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
اشکان حافظ الکتب
دانشیار -
- مهندسی صنایع - مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-hafezol/fa

Google Scholar
مرتضی

مرتضی حبیبی

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
مرتضی حبیبی
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-habibi/fa

محمدعلی

محمدعلی حجازی

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
محمدعلی حجازی
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hejazi/fa

عطا

عطا حجت کاشانی

استادیار
عطا حجت کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- -

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-hojat/fa

محمد

محمد حجتی

استادیار
علوم پایه - شیمی کاربردی
محمد حجتی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی کاربردی

https://azadtajzie.blogsky.com/

Google Scholar
سمیه

سمیه حسام

استادیار
مدیریت - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سمیه حسام
استادیار -
- مدیریت - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-hesam/fa

مهرنوش

مهرنوش حسن زاده

فنی و مهندسی - شهرسازی
مهرنوش حسن زاده
- دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - شهرسازی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hassanzadeh/fa

همایون

همایون حسنی بیدرونی

استادیار
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
همایون حسنی بیدرونی
استادیار -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-hassani/fa

سیدنبی حسینی

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
سیدنبی حسینی
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/sn-hosseini/fa

مریم

مریم حسینی

مربی
حقوق و علوم سیاسی - فرهنگ و معارف اسلامی
مریم حسینی
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - فرهنگ و معارف اسلامی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hosseini/fa

سیدعظیم

سیدعظیم حسینی

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
سیدعظیم حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/sa-hosseini/fa

Google Scholar