نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۵۰۳ مورد.

سید مرتضی حسینی

گروه معارف اسلامی
نوید

نوید حسینی علائی

استادیار
فنی و مهندسی - معدن
نوید حسینی علائی
استادیار -
- فنی و مهندسی - معدن

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-hosseini/fa

Google Scholar
سیداحمد

سیداحمد حسینی گل افشانی

استادیار
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
سیداحمد حسینی گل افشانی
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۸۱۶۹۰۳ مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-hosseingolafshani/fa

معصومه السادات

معصومه السادات حسینی میرصفی

استادیار
گروه معارف اسلامی - معارف اسلامی
معصومه السادات حسینی میرصفی
استادیار دکترای تخصصی
- گروه معارف اسلامی - معارف اسلامی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hosseinimirsafi/fa

آرمین حسینیان

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی حفاری و استخراج نفت
آرمین حسینیان
استادیار فوق دكتری
- فنی و مهندسی - مهندسی حفاری و استخراج نفت

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-hosseinian/fa

ORCID
هادی

هادی حق شناس

استادیار
اقتصاد و حسابداری - اقتصاد
هادی حق شناس
استادیار دکترای تخصصی
۸۸۰۹۱۷۵۱ اقتصاد و حسابداری - اقتصاد

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-hagh/fa

محمودرضا

محمودرضا حقی فام

استاد
فنی و مهندسی - برق
امیرهوشنگ

امیرهوشنگ حکمتی

استادیار
هنر و معماری - مهندسی شیمی
امیرهوشنگ حکمتی
استادیار -
- هنر و معماری - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-hekmati/fa

Google Scholar
محمد

محمد حمزه ئی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محمد حمزه ئی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hamzei/fa

Google Scholar Research GATE
محسن

محسن حمیدیان

استادیار
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
محسن حمیدیان
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hamidyan/fa

حبیب حیدری دستجردی

گروه معارف اسلامی
احمد

احمد خاتمی

استاد
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
احمد خاتمی
استاد -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-khatami/fa

مریم

مریم خادمی

دانشیار
علوم پایه - ریاضی
مریم خادمی
دانشیار دکترای تخصصی
۸۸۸۴۵۲۲۲ علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-khademi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسن

حسن خداوردی

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی و روابط بین الملل
حسن خداوردی
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی و روابط بین الملل

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-khodaverdi/fa

Google Scholar ORCID