حسن آب نیکی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)علوم سیاسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)علوم سیاسیتربیت مدرس
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم سیاسیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی(تنظیم نشده)تمام وقت۹

سوابق اجرایی

اندیشه سیاسی در اسلام، ایران و غرب

جامعه شناسی سیاسی

مبانی علم سیاست

نظریه های سیاسی

تئوری های انقلاب

روش تحقیق در علوم سیاسی

دریافت لوح تقدیر برای کسب رتبه سوم کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران.

دریافت لوح تقدیر برای کسب رتبه اول دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس

دریافت لوح تقدیر از هفدهمین دوره کتاب سال دانشجویی آبان 1389

دریافت لوح تقدیر پژوهشگر برتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 مسئول سابق کارگروه تدوین کتاب در دانشگاه عالی دفاع ملی،1386

 عضو گروه مطالعات پایه دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور از سال 1383 تا1387.

 مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از1388/11/5تا1390/8/1.

 مدیرمسئول و عضو هیئت تحریریه فصلنامه انگلیسی زبانInternational Journal of Political Scienceبه صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(گروه علوم سیاسی).

 مدیر پژوهشی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از1390/9/30 تا 1393/9/30.

اندیشه سیاسی در اسلام، ایران و غرب

جامعه شناسی سیاسی

مبانی علم سیاست

نظریه های سیاسی

تئوری های انقلاب

روش تحقیق در علوم سیاسی

سوابق پژوهشی

 مدیرمسئول و عضو هیئت تحریریه فصلنامه انگلیسی زبانInternational Journal of Political Scienceبه صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(گروه علوم سیاسی).

عضو انجمن علوم سیاسی ایران