طرح‌های پژوهشی

پیشنهاد طرح پژوهشی - ایده های نو

طرح‌های پایان‌یافته


1. حسن ابوطالبی, مبانی فقهی ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین(مناسب سازی محیط شهری), سال 95 و96

«معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت های عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی ‌مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می شود.»( معلولیت چیست) استیفای حقوق معلولین و توانمندسازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبه های زندگی، متوقف بر مناسب سازی است. بنابراین بر حاکمیت لازم است بر اساس معاهدات اجتماعی میان حکومت و افراد شرایط زندگی متعارف و برخورداری مساوی با دیگران را برای معلولین فراهم نماید. بر این اساس، ‌معلولیت و چالش مناسب سازی در عصر حاضر حقیقتی انکار ناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند. تحقیق پيش رو با توجه به همين مسأله و با روش توصیفی- تحلیلی و به منظور بررسي مبانی فقهی مناسب سازی برای معلولین به رشته ی تحریر درآمده است و سعي دارد پاسخي درخور برای سؤال زیر بيابد: آیا در متون اسلامی اعم از قرآن و سنت ادله ای که بر چنین حقی برای معلولین دلالت داشته باشد، وجود دارد یا خیر؟ ضمن اذعان به عقلانی بودن موضوع مناسب سازی ،یافته های پژوهش حاکی از وجود ادله شرعی بر حق مناسب سازی و وجوب حضور معلولین در جامعه می باشد. آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر به سزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. بر اساس معاهدات اجتماعی میان حکومت و افراد شرایط زندگی متعارف و برخورداری مساوی با دیگران را برای معلولین فراهم نماید. بر این اساس، ‌معلولیت و چالش مناسب سازی در عصر حاضر حقیقتی انکار ناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند. تحقیق پيش رو با توجه به همين مسأله و با روش توصیفی- تحلیلی و به منظور بررسي مبانی فقهی مناسب سازی برای معلولین به رشته ی تحریر درآمده است و سعي دارد پاسخي درخور برای سؤال زیر بيابد: آیا در متون اسلامی اعم از قرآن و سنت ادله ای که بر چنین حقی برای معلولین دلالت داشته باشد، وجود دارد یا خیر؟ ضمن اذعان به عقلانی بودن موضوع مناسب سازی ،یافته های پژوهش حاکی از وجود ادله شرعی بر حق مناسب سازی و وجوب حضور معلولین در جامعه می باشد. آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر به سزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است.