حسین آقایی نیا

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)حقوقدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی(تنظیم نشده)تمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

حقوق جزای اختصاصی و عمومی- متون حقوق به زبان انگلیسی- حقوق ورزشی-

معاون پژوهش های مرکز شورای اسلامی- رئیس دانشگاه پلیس- رئیس پلیس تهران- مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران - معاون دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران - مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

حقوق کیفری

سوابق پژوهشی