حسین ابراهیمی

وضعیت:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)علوم و مهندسی آب (آبیاری)فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)علوم و مهندسی آب (آبیاری)تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم و مهندسی آب (آبیاری)علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آب(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)۱۹

سوابق اجرایی

انجمن ملی آبیاری زهکشی ایران

نایب رئیس انجمن

وزارت علوم

شورای راهبردی بین الملل

دبیر شورا

دانشگاه آزاد

شورای تخصصی واحدهای مناطق آزاد کشور

دبیر شورا

شورای عالی مناطق آزاد- دانشگاه آزاد

 

دانشگاه  محل خدمت

شروع

خاتمه

سمت

واحد فردوس

1376

1385

معاون آموزشی- دانشجویی

معاون مدارس

واحد طبس

1385

1387

رئیس واحد

واحد مشهد

1388

1390

رییس مجتمع آموزشی گلبهار

واحد افغانستان

1390

1392

رییس واحد

سازمان مرکزی

1393

1394

مدیرکل واحدهای برون مرزی

سازمان مرکزی

1394

ادامه دارد

مدیرکل بین الملل

 

هیدرولوژی

منابع آب

آمار مهندسی

هیدرولیک

تغییر اقلیم

سوابق پژوهشی

نایب رئیس انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران