جواد علمائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)برق-قدرتدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)برق-قدرتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)برق-قدرتدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه و عضو هیئت علمیقطعیتمام وقت۲۱