مولود احمد

وضعیت:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)علوم اقتصادی - توسعه اقتصادیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده اقتصاد و حسابداریعضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)۱۶

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی