مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد زنجان
دکترای تخصصیدکتری زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجیهیئت علمی(تنظیم نشده)تمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی