نسرین آخوندی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)آمارشهید بهشتی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)امارشهید بهشتی
دکترای تخصصیامارواحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیهییت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

امار و احتمال مهندسی -  تحلیل اماری

 

لوح لوح سپاس ازهشتمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت برای مقاله دندانپزشکی کودکان  در رتبه برتر(نویسنده همکاربوده ام) -

لوح سپاس از دهمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت برای پایان نامه  دکتری دندانپزشکی کودکان  در رتبه دوم( مشاور امار پایان نامه بوده ام )

 

-درسمت مشاور امار طرحهای تحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت 12 سال (از 1381تا 1393)دهها طرح پژوهشی را همکاری کرده ام

- درسمت مشاور امار واحد دندانپزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 5 سال (از 1390تا کنون) همکاری کرده ام.

- درسمت عضو کمیته اخلاق در پژوهش  واحد دندانپزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 2 سال (از  1394 تا کنون) همکاری

 کرده ام.

-عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروههای حسابداری و مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری واحد تهران جنوب به مدت 4 سال از سال 1391تاکنون.

 

 

-مشاور امار امور انفورماتیک شرکت توزیع  برق منطقه ای تهران  و برگزاری دورههای امارکاربردی برای مدیران این شرکت( به مدت 1سال 1380 (

 

 

 

 

دروس امار  

سوابق پژوهشی