سیدحمید احمدی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)شیمی محضتهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)شیمی تجزیهتهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)شیمی تجزیهصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)نیمه وقت۲۲

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی